ОРЧИН ҮЕИЙН СТАНДАРТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА


Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах нь олон байгууллагуудын хувьд чухал асуудал ба энэхүү бэрхшээлийг даван туулах нэг арга бол хэрэглэгчид тулгарсан саад бэрхшээл, асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх явдал юм.

Орчин үеийн стандартын чиг хандлага

Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд сэтгэл ханамжгүй байгаа нэг хэрэглэгчийн ард түүний ятгалга, гомдлыг шууд тусган авсны улмаас танайтай танилцаж ч амжаагүй  зургаан хэрэглэгчийг алдах эрсдэл байдаг. Харин шинэ хэрэглэгчийг татах нь нэгэнт дассан үнэнч хэрэглэгчээ тогтоон барихаас ч өндөр зардал зарцуулагддагийг та мэдэх үү?

Иймээс орчин үеийн стандартын чиг хандлага хэрэглэгчид төвлөрөхийг таньд сануулж байгаа хэрэг. Хамгийн гол нь хэн хэрэглэгчидтэй шууд харилцдаг вэ гэдгийг та өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Мэдээж үйлчилгээний ажилтнууд. Харин тэдний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх нь  хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд шууд нөлөөлдөг. Ажилтнууд маань хэрэглэгчийг хэрхэн хүлээн авч тэднийг халамжлах аргаа мэддэг бол та нэг сумаар 2 туулайтай болох нь дамжиггүй. Хэрэглэгчээ халамжилж, үнэнч хэрэглэгчээ тогтоон барихад ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004 стандартууд таньд тусална.

ISO 10001:2018- Чанарын менежмент- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж- Байгууллагын ёс зүйн дүрмийн удирдамж

ISO 10002:2018- Чанарын менежмент- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж- Байгууллага дотооддоо гомдол шийдвэрлэх удирдамж

ISO 10002:2018- Чанарын менежмент- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж- Байгууллагаас гадна гомдол шийдвэрлэх удирдамж

ISO 10003:2018- Чанарын менежмент- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж- мониторинг хэмжилтийн удирдамж


Similar Posts